Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

(dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz przedsiębiorców indywidualnych):

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat:

Cleo Joanna Galbierz – mobilny salon kosmetyczny

ul. Skłodowskiej 24, 43-100 Tychy

adres poczty elektronicznej: kontakt@joannagalbierz.pl

Oświadczenie:

Ja/My* ……………………………………….. ………………..niniejszym informuję/emy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/ umowy dostawy następujących rzeczy/ umowy dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ o świadczenie następującej usługi*:

Przedmiot (można wskazać: nazwa Towaru, cena brutto, ewentualnie opis)

 

Nazwa firmy i numer NIP (jeżeli dotyczy)

 

Zamówienie było bezpośrednio związane z działalnością zawodową Klienta (jeżeli dotyczy)

(___) Tak

(___) Nie

Kod PKD działalności Klienta, którego dotyczy zamówienie (jeżeli dotyczy)

 

Numer zamówienia (wypełnić opcjonalnie)

 

Numer faktury (wypełnić opcjonalnie)

 

Adres Klienta

 

Data zawarcia umowy/odbioru Towaru*

 

Przyczyna odstąpienia (wypełnić opcjonalnie, tylko do wiadomości Sprzedawcy)

 

Pozostałe dane Klienta/osoby reklamującej Towar – wypełnić opcjonalnie (np. adres e-mail, nr telefonu):

 

 

………………………………

Podpis/y (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

*niepotrzebne skreślić